Ekonomisk berättelse för år 2020 – Piratpartiet Stockholm Stad

Piratpartiet Stockholm Stad ResultaträkningInkomster Donationer                               3 200,00 Summa inkomster                3 200,00 Utgifter Bankkonto                        1 581,50 Summa utgifter                 1 581,50 Årets resultat     3 200 – 1 581,50 +1 618,50 Balansräkning Behållning från år 2019        3 441,50 Bankkonto 2020-12-31            5 060,00 Eget kapital                                 5 060,00

Budget 2021 för Piratpartiet i Stockholms Stad

Budget 2021 för Piratpartiet i Stockholms Stad Inkomster: Bidrag/donationer från medlemmar 3000 Kapital: Bankkonto 3000 Utgifter: Bankavgift 1800 Trycksaker 2000 SUMMA INKOMSTER 3000 SUMMA KAPITAL 3000 SUMMA UTGIFTER -3800 TOTALT +2200

Budget 2021 för Piratpartiet i Stockholms Län

Stockholms LänBudget 2021 för Piratpartiet i Stockholms Län, Inkomster: Bidrag/donationer 2000 Kapital: Bankkonto 7000 Utgifter: Bankavgift 1800 Trycksaker 2000 Alltinget 2500 SUMMA INKOMSTER 2000 SUMMA KAPITAL 7000 SUMMA UTGIFTER -6300 TOTALT +2700

Agera nu för att skydda rätten till privat kommunikation!

Vi har sedan tidigt förra hösten följt utvecklingen runt ett nytt EU-förslag om massövervakning av privat kommunikation. Hanteringen av chatt-tjänster, email och annan privat kommunikation över internet omfattas numera nämligen av samma krav på sekretess som telefoni och SMS. EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om att införa ett undantag från detta skydd, så att meddelandetjänster ska tillåtas massövervaka och filtrera användarnas kommunikation, så länge det görs i syfte att upptäcka sexualbrott mot barn och automatiskt rapportera dessa till myndigheter via AI.

Förslaget är att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt. En katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Än så länge är förslaget att det ska vara frivilligt för meddelandetjänster att övervaka och filtrera sina användare, men kommissionens plan är att under 2021 införa lagstiftning som tvingar dem att göra det. Detta ska alltså gälla GMail, Messenger, Outlook, Signal, WhatsApp, Instagram och så vidare. All privat kommunikation ska övervakas och filtreras av automatiska filter. Det skulle innebära ett de facto förbud mot krypterad kommunikation, där ju förmedlaren inte kan läsa meddelandena som skickas.

Agera nu för att skydda rätten till privat kommunikation!

Vi har sedan tidigt förra hösten följt utvecklingen runt ett nytt EU-förslag om massövervakning av privat kommunikation. Hanteringen av chatt-tjänster, email och annan privat kommunikation över internet omfattas numera nämligen av samma krav på sekretess som telefoni och SMS. EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om att införa ett undantag från detta skydd, så att meddelandetjänster ska tillåtas massövervaka och filtrera användarnas kommunikation, så länge det görs i syfte att upptäcka sexualbrott mot barn och automatiskt rapportera dessa till myndigheter via AI.

Förslaget är att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt. En katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Än så länge är förslaget att det ska vara frivilligt för meddelandetjänster att övervaka och filtrera sina användare, men kommissionens plan är att under 2021 införa lagstiftning som tvingar dem att göra det. Detta ska alltså gälla GMail, Messenger, Outlook, Signal, WhatsApp, Instagram och så vidare. All privat kommunikation ska övervakas och filtreras av automatiska filter. Det skulle innebära ett de facto förbud mot krypterad kommunikation, där ju förmedlaren inte kan läsa meddelandena som skickas.

Dagordning för medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 6. mars 2021 med början kl 14, online.

Dagordning för medlemsmöte i Piratpartiet Stockhoms län lördagen 6. mars 2021 med början kl 14, online. Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Godkännande av dagordningen Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år. Revisionsberättelse för det föregående året Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen Inkomna motioner (Alla medlemmar kan lämna förslag till beslut, innehållande texten “att pp länet ska ……….”) Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen Val av årets… Läs mer

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Stad 2020

Piratpartiet Stockholms Stad har under året inte haft någon separat verksamhet, utan ingått i en gemensam verksamhet med Piratpartiet Stockholms Län i Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen. Formella beslut för verksamheten har tagits i Piratpartiet Stockholms Läns styrelse, med samma styrelsesammansättning. Verksamheten i Staden har närmast legat nere. Stadens styrelse skulle mest vara en formalitet. Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Stad PP Stockholms Stads Medlemsmöte hölls lördagen 8. februari 2020, i anslutning till PP Länets möte. På mötet valdes en styrelse bestående av: Mats Philipson,… Läs mer

Verksamhetsberättelse Piratpartiet Stockholms Län 2020

Under år 2020 arbetade vi som Nätverket PP Stockholmsregionen med PP Stockholms Stad, med i stort sett samma styrelseuppsättning. I resten av länet var verksamheten låg. Medlemsmöte hölls hölls lördagen 8 februari 2020. Styrelsen har haft tre möten under året, vanligen på första tisdagen i månaden.   Formella möten och poster i Piratpartiet Stockholms Län PP Länets Medlemsmöte hölls lördagen 8 februari 2020. På mötet valdes en styrelse bestående av: Mats Philipson, ordförande Suzanne Carlborn, sekreterare (avgick 9. December 2020) Gagarin Miljkovic, kassör Anders Erkéus… Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2021 för Piratpartiet Stockholms Län och Piratpartiet Stockholms Stad

Piratsamarbete Vi söker samla medlemmarna i Piratpartiets och Ung Pirats organisationer i länet i informella Nätverket Piratpartiet Stockholmsregionen, för att organisera verksamheten. Detta ska vi åstadkomma genom: * Bjuda intresserade medlemmar på styrelsemöten och övriga aktiviteter * Samarbeta med Ung Pirat   Vi kommunicerar kontinuerligt via nätet, använder piratchatten Mattermost, och använder därtill mail (fixa maillista för aktiva att ansluta sig till eller hoppa av). Vi övergår till att använda pirate-docs för dokumenthantering.   Försöker få med fler i verksamheten av våra medlemmar via aktivt… Läs mer

Regeringen tar (icke-)ställning till Digital Services Act (DSA)

Regeringskansliet har publicerat en så kallad faktapromemoria om Digital Services Act (förordning för en inre marknad för digitala tjänster). Det är ett dokument som redogör för lagens innehåll och hur regeringen ställer sig till förslaget. Regeringens position är generellt positiv till kommissionens förslag, men innehåller vissa oklarheter om vad man egentligen vill se för lag. Dessutom saknas ställningstagande på flera viktiga områden, som decentralisering av internet och användarmakt över flöden.

Regeringen tar (icke-)ställning till Digital Services Act (DSA)

Regeringskansliet har publicerat en så kallad faktapromemoria om Digital Services Act (förordning för en inre marknad för digitala tjänster). Det är ett dokument som redogör för lagens innehåll och hur regeringen ställer sig till förslaget. Regeringens position är generellt positiv till kommissionens förslag, men innehåller vissa oklarheter om vad man egentligen vill se för lag. Dessutom saknas ställningstagande på flera viktiga områden, som decentralisering av internet och användarmakt över flöden.

Riksrevisionen godkänner Granskningsnämnden som godkänner SVT som raderar PP

Av en slump så vandrade SVT:s bortredigering av PP från Valmyndighetens resultatredovisning av förra EU-valet ett varv till i byråkratin.  Som vi tidigare berättat gjorde man om Valmyndighetens stapeldiagram på valnatten och osynliggjorde PP:s redovisade resultat. (se bilden)  SVT:s motiv när vi drog dem inför Granskningsnämnden var en opreciserad hänvisning till “pedagogiska skäl”.  Utan att be om klarhet i detta eller kanske kritisera motivet avslog nämnden vår klagan.  Sen kom det sej att Riksrevisionen fick i uppdrag att granska Gransknigsnämnden.  Inför granskningen gjorde vi dem… Läs mer