9. Arbete och social trygghet

Människors vilja att göra saker, att arbeta, är grunden för allt välstånd och all utveckling. Att människor som vill arbeta tvingas gå sysslolösa är därför ett enormt slöseri. Det betyder dock inte att alla ska pressas in i de trånga mallar dagens arbetsliv sätter upp. Mycket av det värdefulla och meningsfulla arbetet i samhället utförs idag utanför eller i utkanten av den etablerade penningekonomin, i ideell verksamhet och svärmar.

9.1 Innovationer leder till fler företag och arbetstillfällen

Vi vill skapa förutsättningar för fler innovativa företag och verksamheter genom att satsa på förbättrad infrastruktur, på forskning, på en utbildning som sätter nyfikenhet och kreativitet i centrum och på en politik för att riva de hinder för utvecklingen som skapas av många former av immaterialrätt. Därigenom kommer nya jobb att skapas, som ger fler människor mer pengar att använda, vilket kommer att leda till ökad efterfrågan på andra tjänster och ge större skatteintäkter. Så även pizzabagare, barnomsorg, frisörsalonger och äldrevård kommer gynnas av många innovativa företag och får ökad efterfrågan och resurser för sina verksamheter. En innovationsvänlig politik skapar fler och bättre betalda jobb i alla samhällets sektorer.

9.2 Utnyttja arbetslöshet till utbildning och fortbildning

När samhället utvecklas snabbt blir ett livslångt återkommande lärande viktigt. Det är angeläget att alla yrkeskategorier, oavsett utbildningsnivå, erbjuds fortbildning och kompetensutveckling av sin arbetsgivare.

Ett sätt att stimulera människor att utnyttja sin fulla potential, och hjälpa arbetslösa till en meningsfull sysselsättning, är att erbjuda stöd till utbildning. Både för dem som är arbetslösa, och för människor som under utbildningen kan lämna plats för någon annan att ta över dennes jobb.

Arbetslösa utan avslutad utbildning ska därför ges möjlighet att läsa in gymnasium med ordentligt ekonomiskt stöd. Arbetslösa med utbildning och/eller yrkeserfarenhet ska ges ökad möjlighet till kvalificerad vidareutbildning, omskolning eller högskolestudier med ordentligt ekonomiskt stöd.

Arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier. Arbetslösa måste med bibehållen ersättning kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.

Praktikplatser kan användas som en metod att hjälpa arbetslösa till jobb, men det behövs uppföljning och kontroll så det inte leder till att arbetsgivare systematiskt utnyttjar praktikanter som gratis arbetskraft utan att erbjuda några av dem arbete.

9.3 Ett enklare och säkrare trygghetssystem

Den snabba tekniska utvecklingen leder inte bara till högre materiellt välstånd, utan också till ökade möjligheter att förverkliga icke-materiella värden. Lönearbetets roll kan förväntas minska i människornas liv, och samhället måste förbereda sig och anpassa sina system inför en situation med minskad arbetstid.

Piratpartiet arbetar därför för att samla alla bidragssystem under ett statligt huvudmannaskap med ett enkelt och enhetligt regelverk. Arbetsmarknads- och socialförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt. På sikt utvecklas systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning.

Idag har få människor fast anställning hos en och samma arbetsgivare genom hela sitt arbetsliv. Allt fler hoppar istället fram och åter mellan korta anställningar och uppdrag i egna företag. Samtidigt blir gränserna mellan arbete och annan tid mindre tydliga. Socialförsäkringssystemen måste anpassas efter denna nya verklighet, så att det inte skapas gigantiska byråkratiska problem om man svarar på ett jobbmail medan man är hemma med ett sjukt barn eller engageras som skådespelare på en kvällsföreställning under en period då man är arbetslös.

  • Till exempel anser vi att arbetsförmedlingen ska göras om till en frivillig plats för att få hjälp till ett nytt arbete, och att den inte ska ha något att göra med kontroller och bidragsutbetalningar, som får hanteras av någon annan instans.
  • Arbetslösa som önskar arbeta ideellt istället för att delta i arbetsmarknadsåtgärder ska tillåtas göra detta utan risk för att bli av med bidrag.
  • De som en tid lever på socialbidrag måste ha incitament att börja tjäna egna pengar. Socialbidraget bör därför inte som idag räknas ner med hela den summa man tjänar själv, utan bara en del av den.
  • Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att arbetslösa som inom kort börjar ett nytt jobb undantas från kravet på att vara aktivt arbetssökande. Lagen om arbetslöshetsförsäkring ändras så att det blir möjligt att söka tidsbegränsad arbetslöshetsförsäkring.

9.4 Likabehandling, integritet och en god arbetsmiljö

Alla anställda ska behandlas lika och lika respektfullt av både arbetsgivare och arbetskamrater. Arbetsgivare ska ge lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå.

Vi kräver ett starkare skydd för rätten att avslöja missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för repressalier och undersökningar om vem som lämnat ut information.

Det ska inte vara förbjudet för anställda att använda kunskaper och färdigheter de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensfråga mellan företag.

Övervakning av anställdas privata elektroniska kommunikation är förbjuden enligt konventionen om mänskliga rättigheter, även om kommunikationen sker över arbetsgivarens datorer eller uppkopplingar. Detta förbud måste respekteras.

Kameraövervakning i syfte att övervaka personalen på arbetsplatsen ska inte vara tillåten. Om videodokumentation av annan anledning sker på en arbetsplats ska de som filmats ha rätt att få ut denna, såvida den inte täcker sekretessbelagda element eller är integritetskränkande för någon annan.