8. Kvalitet och integritet i vården

8.1 En god vård för alla

Alla i Sverige ska ha tillgång till sjukvård av hög kvalitet – oavsett om man bor på land eller i storstad och oavsett om man är svensk medborgare eller papperslös flykting. Polisen ska inte ha rätt att söka efter papperslösa flyktingar på eller i närheten av vårdinrättningar.

Sjukvården ska vara bra, tillgänglig och ske med respekt för den sjuke och dennes integritet, även om ens sjukdom av något skäl är stigmatiserad.

  • Resurserna till behandling av psykisk ohälsa måste öka för både vuxna och barn. Eftersom allt fler människor lever allt större delar av sina liv på nätet vill vi verka för psykologisk hjälpnärvaro i sociala medier.
  • Vården ska ge samtalsbaserade terapier till alla patienter som av medicinska skäl behöver sådan.
  • Det måste också göras möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få sådan.
  • Kraven på HIV-smittade att tala om sin smitta även vid säkert sex och möjligheten att frihetsberöva dem innebär ett ingrepp i integriteten som inte står i rimlig proportion till de risker som därmed kan undvikas, utan istället motverkar sitt syfte. Vi vill därför mildra dessa regler i enlighet med UNAIDS rekommendationer.

Patienter ska ha valfrihet och kunna välja bland en mångfald av olika vårdgivare. Samma regler måste gälla för offentliga som privata vårdgivare kring öppenhet, offentlighetsprincip och för att skydda dem som slår vakt om missförhållanden. Det måste finnas tydliga minimikrav på kvaliteten på vården när upphandlingar görs.

8.2 En vård byggd på vetenskap, kunskap och erfarenhet

Piratpartiet anser att hälso- och sjukvården ska baseras på kunskap och vetenskapligt konsensus. Vidskepelse ska inte ha någon plats i vården.

System måste utvecklas för att snabbt och systematiskt fånga upp nya erfarenheter och vetenskapliga framsteg och börja använda nya metoder i vården, till exempel kring personaliserad medicin (där man använder kunskap om samband mellan genvarianter, livsstil och hälsa till att formulera individuella förebyggande program och behandlingar) och insamling och analys av hälsorelaterade data i realtid över avstånd (för att snabbt kunna justera råd och behandlingar).

Resultaten för olika vårdgivare och andra aktörer ska följas upp på ett öppet och jämförbart sätt. De utvärderingar och jämförelser som därmed görs av olika vårdgivare, behandlingsmetoder etc ska vara lätt tillgängliga för medborgarna. Vården ska, liksom apoteken, i ökad utsträckning använda öppen källkod, öppna systemlösningar och patentfria alternativ. Därigenom skapas utrymme för fler oberoende leverantörer.

Eftersom vården behöver allt bättre utbildad personal vill vi göra det möjligt och enkelt för sjuksköterskor och undersköterskor att fortbilda sig till läkare.

8.3 Delaktighet och integritet i vården

Det är viktigt att värna patienters och andra vårdtagares integritet, delaktighet och självbestämmande.

Patienten ska ha rätt till all information vården samlar om henne, och denna information ska inte spridas vidare bortanför den behandlande vårdpersonalen. Personliga vårddata ska därför vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser, och möjliga att komma åt hemifrån via internet.

Patienter ska själva kunna välja vem som ska sköta deras journal, och kunna ställa krav på vilka som ska kunna komma åt den, och hur. Tillgången till patientjournaler ska spärras så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal. Ett elektroniskt journalsystem ska införas, där patienten ska ha sin egen nyckel och varje ”akutöppning” utan patientens medverkan ska sparas, utredas och meddelas patienten. Accessloggen för journalsystemet ska vara del av journalsystemet, och patienten ska ha rätt att se denna.

Patienter själva ska ha rätt och möjlighet att i journalen komplettera uppgifterna och kommentera behandlingarna. Kuratorer ska ha samma slags tystnadsplikt som psykologer.

Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar. Samhället ska därför ta ett ökat ansvar för att medborgarna har bekväm och fri tillgång till kvalificerad information på olika nivåer om medicinska frågor, hälsa, sjukdomar, diagnoser och behandlingar.

Piratpartiet vill slå vakt om patientens autonomi och rätt att själv besluta om sin behandling, liksom att avstå från behandlingar man inte önskar. Vid psykisk tvångsvård skapar detta särskilt svåra avvägningar. Vi vill ha ett system där personer som för tillfället är psykiskt friska ges rätt att tacka nej till en eller flera behandlingar (till exempel elbehandling) för den händelse att man kommer under tvångsvård.

8.4 Omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Piratpartiet anser att äldre och funktionsnedsatta måste ha en rik och värdig tillvaro. De måste få möjligheter till mänsklig samvaro, tillgång till grönområden och möjligheter att uppleva och utöva kultur. Tillgängligheten måste öka i samhället och färdtjänst och sjuktransporter förbättras.

Lagen om särskilt stöd (LSS) ska utvecklas så att den omfattar även dem som får funktionsnedsättningar på grund av ålder. LSS kan därmed ersätta stora delar av dagens system med hemtjänst. Det måste vara enkelt för även äldre och funktionshindrade att flytta till andra orter. Därför ska rätten till olika stöd, som assistens och olika hjälpmedel, följa med om man flyttar.

Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför den digitala världens möjligheter att knyta nya kontakter, uppleva och utöva kultur, samla information och enkelt kommunicera med myndigheter. Samhället ska därför stödja utbildning och utveckling av utrustning, som kan göra det möjligt och underlätta för äldre och funktionsnedsatta att utnyttja den moderna informationstekniken. Detta får dock inte ersätta utan komplettera traditionella kanaler för information till personer med funktionsnedsättningar, som t.ex. taltidningar.

Behovet av privatliv och integritet försvinner inte för att man blir äldre eller funktionshindrad, och därmed beroende av andra. Tvärt om är det då ännu viktigare att slå vakt om den enskildes integritet. Videokameror ska därför inte få ersätta nattpersonal på äldreboenden. Istället införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt. Låssystemen på boenden ska inte få registrera när, hur ofta och vem som kommit och lämnat lägenheter.

Bättre stöd ska ges för anhöriga att hjälpa till med vården, till exempel genom sammanboende på vårdhem. Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner även om man träffat denne på ålderns höst.

Vidare vill vi att

  • alla äldreboenden ska ha tillgång till avgiftsfri och inloggningsfri trådlös internettillgång.
  • fixarservice införs där detta saknas.
  • fler boenden för äldre byggs.
  • sjukgymnastik och arbetsterapi ska förbättras.
  • missbrukarvården för äldre förbättras.