7. En skola för framtiden

Skolan måste förbereda alla elever att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför. Skolans viktigaste uppgift är därför att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas optimalt (kunskapsmässigt, intellektuellt och socialt) utifrån hennes egna förutsättningar.

7.1 En skola där eleverna själva bygger sin kunskap

Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden. Kritiskt tänkande måste gå som en röd linje genom hela utbildningssystemet.

Skolan måste bli bättre på att lära ut studieteknik. Med mindre klasser får läraren mer tid för varje elev, och större möjligheter att individualisera undervisningen. Vi vill därför minska klassernas storlek.

Elever och lärare ska ha tillgång till både välsorterade bemannade bibliotek och datorer med internetuppkoppling. Skola och universitet måste bli bättre på att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger elever att lyssna på föreläsningar och träna olika moment utan att utnyttja sin lärares tid, som då får mer tid till enskild handledning av elever. Föreläsningar, genomgångar och andra liknande undervisningsmoment bör därför filmas och göras tillgängliga för alla intresserade.

Hela utbildningssystemet bör också använda de möjligheter den moderna informationstekniken skapar för att föra in omvärlden i den dagliga undervisningen och etablera samarbeten mellan både elever och lärare över geografiska avstånd och statsgränser.

7.2 Utbildning för alla

Det är viktigt att utbildningssystemen är öppna och värdesätter att människor kommer från olika håll för att förkovra sig. Det ska därför vara möjligt att skaffa sig högskolebehörighet på alla praktiska gymnasieprogram.

Ett livslångt återkommande lärande behövs för att allas kunskaper och förmågor ska kunna utvecklas i takt med omvärlden. Behörighetsregler måste därför ses över så att man inte slentrianmässigt kräver stora paket utan just de förkunskaper som behövs för en viss utbildning. Distanskurser på komvux ska som regel vara öppna för alla oavsett jobbsituation och tidigare studier.

Vi kräver att alla terminsavgifter på högskolor och universitet slopas.

7.3 Lära eleverna välja och styra sin datoranvändning

Alla elever ska tidigt under sin skoltid under lekliknande former få prova att programmera, så att de får känna att det är de som är datorernas herrar och härskarinnor, och inte tvärt om. Vi vill införa obligatorisk datakunskap i grundskolan som bland annat ska handla om hårdvara, programmering och internet.

Det är viktigt att skolans undervisning om datorprogram och operativsystem visar på en mångfald av alternativa lösningar och varken låser fast elever eller skola i lösningar som befäster oligopol eller monopol på mjukvara. Så mycket som möjligt av elevernas arbete ska ske i fri/öppen programvara. Målet ska vara att proprietär programvara är helt utfasad från skolsystemet år 2025.

7.4 Fria läromedel

När den tekniska utvecklingen springer ifrån dagens ekonomiska upphovsrätt måste det offentligt finansierade utbildningssystemet ta ansvar för att det tas fram nödvändiga läromedel av tillräcklig kvalitet. Dessa ska fritt kunna användas och vidareutvecklas av alla lärare i hela utbildningssystemet, oavsett huvudman. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas genom att lärare som utvecklar fria läromedel ges minskad undervisningsskyldighet. Kollaborativa insatser för att producera material som används av skolorna ska få samhällets stöd.

Läromedel som köps in utifrån ska vara fria att använda, kopiera och bearbeta för alla lärare, elever och andra intresserade. Målet ska vara att alla läromedel i skolan till år 2025 ska vara fria att kopiera och vidareutveckla, och att samma sak ska gälla för basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser.

7.5 Rättssäkerhet, inflytande och integritet för elever

Så länge skolan ger betyg som har betydelse för elevernas framtid måste bedömningarna vara rättvisa och rättssäkra. Betygsättning av nationella prov ska därför skötas av lärare från annan skola. Större skriftliga prov ska rättas anonymt. Skolor ska inte ges några ekonomiska eller andra incitament att sätta höga betyg.

Piratpartiet vill arbeta för ökat elevinflytande i skolan. Ett minimikrav är att skollagens krav på elevinflytande ska följas.

Vi vill slå vakt om elevernas integritet under vistelsen i skolan.

  • Elevers skolmiljö ska vara fri från kameraövervakning.
  • Vi säger nej till obligatoriska drogtester i skolan.
  • Skolor ska inte ha rätt att övervaka elevers privata kommunikation, vare sig elektroniskt eller på papper.
  • Elever ska vara fria att själva välja klädsel i skolan, så länge den inte skapar hinder för undervisningen.

7.6 En bra arbetsmiljö för eleverna

Mobbing är ett stort problem i många förskolor och skolor. För att bekämpa mobbing är det mycket viktigt med närvaro och engagemang från de vuxna i skolan. Det krävs både ett genomtänkt förebyggande arbete, och ett klimat där alla vågar säga ifrån när saker sker som inte är acceptabla.

Allt fler elever drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Vi vill därför att alla skolelever ska få undervisning och träning i stresshantering. Det behövs mer närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i skolorna, och dessa måste få kontinuerlig fortbildning. Alla skolor ska ha kuratorer med gott om tid att närvara hos eleverna. För att minska stigmat kring att ha kontakt med psykisk hälsovård ska elever med jämna mellanrum få en inbjudan till samtal med psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande.