4. Rätten att vara olika

Piratpartiet tror på alla människors lika värde. Vi arbetar för samma rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett alla ovidkommande yttre egenskaper som härkomst, hudfärg, funktionsnedsättning, religion, kön, sexuell läggning, livsstil, ålder eller klädval. Alla människor ska ha samma rätt att utöva och ge uttryck för sina övertygelser och sin religion, sina traditioner och livsstilsval, så länge man därigenom inte i handlar intolerant och inkräktar på andras rätt och möjlighet till samma sak.

Alla människor har också rätt att själva styra över sin sexualitet, följa sin sexuella läggning och själv välja partner eller partners, utan att behöva frukta övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle. Inga inskränkningar ska finnas i individens rätt att själv välja sin klädsel, annat än sådana som behövs för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i olika tjänster (där det t ex kan vara viktigt att en domstol kan se ett vittnes ögon, eller att någon som arbetar med matlagning täcker sitt hår).

4.1 En medmänsklig och rättssäker migrationspolitik

Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt, där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta.

Många människor befinner sig emellertid på flykt undan omänskliga förhållanden. Det måste bli lättare att söka asyl i Sverige än idag, det borde t ex kunna göras på ambassader eller via korrespondens. Ingen som söker asyl i Sverige ska utvisas utan att få sin ansökan prövad här, och klassifikationen “uppenbart ogrundade asylansökningar” ska avskaffas. Utlänningslagen bör omarbetas och möjligheten att göra undantag för “synnerligen ömmande omständigheter” bör mjukas upp till “särskilt ömmande”.

Processen för att få asyl måste vara rättssäker. Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater. Handläggningen av uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 månader. Migrationsverket måste få de resurser som behövs för att uppnå detta. Förföljelse på grund av att man avslöjat missförhållanden ska räknas som flyktingsskäl. Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas och rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för dem som idag befinner sig på flykt.

I de rika länderna ska vi inte acceptera att människor utvisas till länder som drabbats av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter. Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom hela EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.

Det är till stor nytta både för utvecklingsländer och för Sverige ifall många studenter från andra länder kan läsa i Sverige, och om de som önskar får möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden efter studierna. Alla terminsavgifter för högskolor och universitet ska slopas. Utländska studenter som erhållit examen vid svensk högskola ska beviljas arbetstillstånd. Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.

EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung. Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen.

Alla människor som visats i landet ska ha lika rätt till sjukvård, oavsett om man har papper eller är papperslös, oavsett om man har eller saknar uppehållstillstånd. . På samma sätt ska alla barn som vistas i landet få gå i skola. Polis och myndigheter ska därför inte få söka efter papperslösa på eller i anslutning till skolor och vårdinrättningar. Polisen måste prioritera förföljelse och brott mot flyktingar. Det offentliga ska aldrig låta en persons utseende spela någon roll för om personen ska utsättas för t ex en biljett- eller legitimationskontroll.

4.2 Integration

Vi måste bli bättre på att ta emot många av dem som kommer till Sverige och erbjuda dem den utbildning de behöver för att etablera sig i samhället. Skolan måste bli bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå som stämmer med deras förkunskaper. Svenskundervisningen för invandrare måste vara diversifierad, och möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov. Senare delar av svenskundervisningen ska kunna integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.

Segregering av boendet måste minska. Då nya bostadsområden planeras ska en finfördelad blandning av olika upplåtelseformer åstadkommas. Vid förtätningar ska bostäder med andra upplåtelseformer än de dominerande sprängas in i bostadsområdena. Samhället ska ge stöd till ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, LAN-parties, syjuntor och scoutpatruller.

4.3 Motarbeta diskriminering

Tyvärr behandlas inte alla människor lika i dagens Sverige. Genom tusentals små vardagliga beslut och händelser demonstreras dagligen att alla människor inte har samma rättigheter och möjligheter: homosexuella ges inte samma möjligheter till insemination och provrörsbefruktning, arbetsskador i typiska kvinnoyrken ger inte samma chans till ersättning som skador i typiskt manliga yrken, osvenska namn sorteras bort innan man bestämmer vem som kallas till anställningsintervju och kvinnor erbjuds lägre löner än lika meriterade män.

För att göra något åt detta krävs ett långsiktigt arbete på många plan:

För det första måste lagstiftningen ses över. Kvarvarande ställen där den inte är neutral utifrån kön, ursprung, sexuell läggning etc ska rättas till. Exempelvis bör utbetalningen av barnbidrag göras könsneutral, och kravet på sterilisering för könsbyte avskaffas.

För det andra måste man noga gå genom olika regelsystem och deras tillämpningar för att hitta och rätta till alla de små regler och tillämpningar som i praktiken leder till att människor missgynnas utifrån kön, härkomst eller andra ovidkommande faktorer. Till exempel regler kring provrörsbefruktning och arbetsskadeförsäkring.

För det tredje krävs ett systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt i samhället, som utan att vara fästa i några regler får som effekt att somliga människor missgynnas.

  • Kriterier för kompetens måste t ex sättas så att de inte diskriminerar utifrån kultur och så att de inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.
  • I rättsväsendet måste attityder förändras, så att ens trovärdighet inte sänks av att man visar ilska eller sorg i ett läge där det i Sverige är social norm att dölja sådana känslor, och så att män inte missgynnas vid vårdnadstvister.
  • Offentlig sektor ska gå i spetsen för ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man väljer vilka sökande som ska kallas till anställningsintervju.
  • Arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vara skyldiga att aktivt förebygga diskriminering på alla de grunder diskrimineringslagen pekar ut.

Samhället måste bli bättre på att möta och hantera hederskultur. Lärare överallt i skolsystemet måste till exempel få kunskap om ämnet. Formerna måste utvecklas för att ge stöd till barn som blivit könsstympade/könsomskurna. Föräldrastödet måste utvecklas kring hederskultur som helhet, och hederskultur kring HBTQ personer.

4.4 HBTQ-frågor

Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet. I hela EU ska det vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. Även brott mot transpersoner på grund av deras sexuella identitet ska räknas som hatbrott.

Vi vill att samkönade äktenskap och partnerskap ska vara tillåtna, både i Sverige och i resten av EU. Vi kräver att även de länder i EU som ännu inte själva tillåter sådana ska respektera dem som ingåtts i andra länder.

Diskrimineringen av icke-heterosexuella kring familjebildning måste avskaffas. Det måste bli lika möjligt även i praktiken för HBT-par som för heterosexuella att skaffa barn med hjälp av insemination, provrörsbefruktning och adoption. I de fall en kvinna som är gift med en kvinna får barn ska moderskapspresumption råda på samma sätt som det nu råder faderskapspresumption i ett heterosexuellt äktenskap.

Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte. Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi ska få möjlighet till skadestånd från staten.

Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

Vi vill utreda möjligheten att avskaffa begreppet juridiskt kön helt och hållet. Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Osynliggörandet och negligerandet av polyamorösa måste upphöra. Äktenskapsbalken bör reformeras så att den blir antalsneutral.

4.5 Alla generationer tillsammans

Vi anser att dagens generationsapartheid måste brytas. Ju mer tvåvägskommunikation vi har mellan generationer och åldersgrupper, desto klokare blir vi, och desto bättre lösningar arbetas fram. Makthavare och andra vuxna måste till exempel lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter. Offentliga arbetsgivare ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatser.

Barn och unga har en självklar rätt till kroppslig och personlig integritet. Vi vill därför att barnaga ska förbjudas i hela den europeiska unionen. Ickemedicinsk spädbarnsomskärelse ska förbjudas i Sverige. Barnkonventionen ska göras till svensk lag.

Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa djupa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem som den är en ny bekantskap för. Internet skulle kunna ge många äldre helt nya möjligheter att hålla kontakt med släktingar och vänner, och få tillgång till kultur. Tekniken för läsplattor skulle kunna ligga till grund för fantastiska lösningar för synskadade. Ökade satsningar måste därför ske på utbildning av äldre, och samhället måste stimulera att tekniker anpassas efter äldre och funktionshindrades behov.

4.6 Minoritetsspråk

Medborgare som talar något av landets officiella minoritetsspråk ska på pappret ha rätt att använda detta i kontakt med myndigheter. Denna rätt måste förvandlas från ett löfte på ett papper till verklighet. Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet. Det svenska teckenspråket ska bli ett officiellt minoritetsspråk.