17. Ett demokratiskt EU för integritet och fri information

EU är en av världens största ekonomier och därmed en betydelsefull aktör på den internationella arenan. Samtidigt är EU är en union av demokratiska stater, som kan påverkas av folkviljan i de olika medlemsländerna. Att Sverige är medlem i EU är ett historiskt faktum, som är nästan omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja.

Vi vill använda Sveriges medlemskap till att göra EU mer demokratiskt och öppet. Den geografiska utvidgningen ska fortsätta, så att alla stater på kontinenten som vill ska kunna gå med. Vi vill förvandla EU till en aktör som står upp för människors integritet och som kämpar mot övervakningshysterin. EU ska verka för en infrastruktur och ett regelverk som gör det så enkelt som möjligt för så många människor som möjligt att njuta av den tekniska och kulturella utvecklingens frukter, både på nätet och utanför.

Tyvärr verkar EU alltför ofta i motsatt riktning. Övervakningshysterin har vridits ytterligare varv: Datalagringsdirektivet har tvingat mobiloperatörer att registrera alla sina kunders telefonsamtal med tid, plats och samtalspartner. IPRED-direktivet har har beväpnat upphovsrättsindustrin med omfattande möjligheter att spionera på privatpersoners datatrafik i deras jakt på kulturdelande ungdomar.

Till stor del beror sådana beslut på att EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. De folkvalda politikerna har för lite inflytande, och indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att dölja sitt ansvar för viktiga beslut.

17.1 Ett mer demokratiskt EU

Beslutsfattandet i EU måste bli öppnare, mer demokratiskt och det måste bli lättare att utkräva ansvar av beslutsfattare.

EU måste leva efter sina egna principer om subsidiaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå. Snusförbud är en typisk sådan fråga, som EU ska hålla tassarna borta från.

Vi anser att de folkvalda i EU:s och medlemsländernas parlament ska få mer makt över EU-politiken. EU-kommissionen ska tillsättas och kunna avsättas av EU-parlamentet. Medlemsländernas parlament måste få mer insyn i och makt över sina regeringars agerande i ministerrådet, så att nationella ministrar inte ska kunna slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet. Makten måste alltså minska för indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission, liksom för anonyma tjänstemän.

Större transparens och öppenhet måste prägla EU:s politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip. Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.

Procentspärrar som utestänger små partier ska inte tillåtas vid val till Europaparlamentet.

På sikt är det nödvändigt att förhandla fram ett helt nytt EU-fördrag, som gör EU demokratiskt och transparent. Detta fördrag måste godkännas dels i en folkomröstning över hela EU, dels av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.

17.2 Ett EU som hävdar rätten till integritet

EU skulle genom sin storlek och ekonomiska tyngd kunna vara en kraftfull aktör i kampen för människors rätt till integritet och möjligheter att göra fria val i sitt privatliv. Istället har säkerhetstjänster och upphovsrättsindustrin drivit EU:s beslutsfattare framför sig till en rad beslut som trampar på människors frihet och integritet. Vi kräver därför att EU:s datalagringsdirektiv ska upphävas, att IPRED ska upphävas och IPRED2 inte genomföras.

Som grädde på moset går en stor pott av EU:s forskningsmedel till att forska fram och utveckla nya metoder för övervakning av medborgarna. INDECT-projektet ska till exempel ta fram nya metoder att analysera och samköra enorma mängder data från bland annat övervakningskameror, mejltrafik, teletrafik och säkerhetspolisers register över hela unionen, för att kunna identifiera misstänkt beteende utan att något brott ens begåtts. Vi anser att EU:s forskningsmedel inte ska få användas för att utveckla nya tekniker för övervakning av medborgarna. INDECT-projektet ska därför omedelbart avbrytas.

SWIFT-data, passagerardata och annan medborgardata ska bara lämnas ut av EU till länder utanför EU om det finns en formell begäran som grundar sig på en konkret misstanke om en handling som är brottslig även inom EU.

Det är viktigt att på EU-nivå skapa skarpa regler som skyddar människors dataautonomi, och slår fast principen att persondata och privata data bara får lagras och användas av myndigheter, företag och andra aktörer efter uttryckligt informerat samtycke.

I hela unionen ska det vara förbjudet att diskriminera utifrån sexuell läggning och könsidentitet. Samkönade äktenskap och partnerskap ska tillåtas i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler.

17.3 Ett EU som motverkar skadliga tanke- och idémonopol

EU är en betydelsefull aktör i den internationella ekonomin, och skulle därför kunna spela en viktig roll som global motkraft mot idémonopolister och upphovsrättsindustri.

Sverige ska inom EU verka för att reformera upphovsrätten så att den uttrycker en balans mellan å ena sidan allmänhetens önskan om tillgänglighet och spridning av kultur, och å andra sidan allmänhetens önskan om nyskapande, påbyggnad och remix av kultur. Alla direktiv ska motarbetas som stärker upphovsrättsindustrins ställning på kulturskaparnas eller kulturanvändarnas bekostnad. Vi motsätter oss alla försök att införa ny immaterialrättslig lagstiftning via handelsavtal som förhandlats fram utan demokratisk insyn.

De undantag som finns i upphovsrätten måste införas likvärdigt i hela Europa, så att inte upphovsrättsindustrin kan använda skillnaderna för att skrämmas och skapa problem för små, nya och ideella aktörer.

Patentsystemet ska avskaffas och ersättas med ett bättre sätt att stimulera innovationer och entreprenörskap. I väntan på detta ska mjukvarupatent inte införas i Europa. För att ersätta medicinpatent tar EU initiativ för att få en alleuropeisk offentlig finansiering av läkemedelsutveckling. Därmed kan nya läkemedel utvecklas utan medicinpatent, som ofta går ut över tredje världen, och världens fattiga får bättre och snabbare tillgång till de nya läkemedel som utvecklas.

EU ska inte kräva immaterialrätts- eller telekomreglering i avtal med eller mellan länder. TRIPs-avtalet bör omförhandlas med betydligt större hänsyn till användarrättigheter och informationsspridning. Avtalet ska inte vara ett villkor för att få vara med i Världshandelsorganisationen.

EU bör införa konkurrenslagstiftning för hela unionen för att motverka konkurrensskadliga beteenden, t.ex. sådana som följer av immaterialrättsinnehav. Den lagstiftningen bör vara specifikt anpassad för olika industrisektorer.

Resultaten från EU-stödd forskning får inte låsas in av patent eller andra immaterialrättsliga skydd. Nya EU-finansierade datasystem ska byggas som fri mjukvara/öppen källkod och baseras på öppna standarder.

17.4 Digital infrastruktur för Europa

EU skulle kunna spela en konstruktiv roll för att garantera alla EU:s invånare en god digital infrastruktur för att dela tankar, åsikter och skapande.

För att alla användare i unionen – i städer så väl som på landsbygd – ska få stabila, säkra och snabba uppkopplingar ska EU verka för att fiberkabel byggs ut till unionens alla regioner, inklusive landsbygd. Projekt för att skapa god digital infrastruktur i eftersatta regioner i EU ska inte begränsas eller försenas av regler om maximala nivåer för offentlig finansiering eller delfinansiering.

Det är viktigt med en sund konkurrens mellan de företag som säljer olika digitala tjänster, vilket kräver att de som äger själva infrastrukturen behandlar alla företag som tillhandahåller tjänster lika. EU ska därför verka för en bättre separering mellan de olika marknadsnivåerna i telekommunikationsbranschen, så att samma aktör inte exempelvis kan tillhandahålla bandbredd och samtidigt sälja tjänster över detta nät. Det behövs en lagstiftning på EU-nivå om nätneutralitet, dvs. att de som äger trådbundna och trådlösa nät måste ge samma villkor till alla som tillhandahåller tjänster genom näten.

Det är också viktigt att slå vakt om principen att den som sköter datatrafik har lika lite ansvar för innehållet i den information som skickas, som postverket har för innehållet i våra brev. E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet ska därför förbli orört eller stärkas.

Ett viktigt syfte med unionen är att öka rörligheten för människor och tjänster. De s.k. roamingavgifterna på internet och telefoni, som gör att räkningar kan bli astronomiska efter en utlandsvistelse, ska gradvis sänkas till noll.

Nya spännande tillämpningar av trådlös teknik ska tillåtas att växa fram organiskt, genom att frekvenser inte licensieras till enskilda företag, utan istället hålls öppna för branschen till dess att en lovande standard vuxit fram. EU ska bidra med finansiering av sådan forskning. Då en lovande standard vuxit fram ska frekvensen reserveras för detta användningsområde, men inte licensieras till något visst företag. På detta sätt motverkas infrastrukturmonopol.

17.5 EU-politik för ekonomisk utveckling

EU bör föra en frihandelsvänlig politik som stimulerar ekonomisk utveckling och möjliggör ett uthålligt välstånd. En tydlig vakthållning mot skadliga tankemonopol och en framsynt politik för digital infrastruktur är viktiga för EU:s samhällsutveckling och ekonomi.

Fri handel mellan EU:s medlemsstater ska upprätthållas och fördjupas. Alla importtullar i EU ska avskaffas, och tullmuren mot omvärlden ska rivas.

EU:s jordbrukssubventioner ska snarast avskaffas. De pengar som frigörs kan användas till att sänka medlemsavgifterna.

Spara tid, pengar och miljö genom att EU-parlamentet slutar pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg. Avveckla på EU-nivå det resursslukande systemet med sommar- och vintertid.

En omställning måste ske till en hållbar energiproduktion i EU.

Sverige ska inte införa euro som valuta. En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det finns inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan. Vi motsätter oss en europeisk bankunion.