16. Utrikespolitik och försvar

Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt. En värld där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta.

Vi har också en vison om en avmilitariserad värld . Försvarspolitikens mål ska ska vara att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

16.1 En fredligare, mer demokratisk värld

Vi tycker därför att Sverige ska delta i olika former av internationellt samarbete. De baltiska staterna bör släppas in i Nordiska rådet. Vi stödjer en stark folkrätt och FN-tanken.

Sverige ska kunna delta i militära operationer som sanktioneras av FNs säkerhetsråd. De som hjälpt oss under sådana operationer och därmed utsätter sig själva och sin familj för fara ska kunna få asyl i Sverige.

Svensk vapenexport ska enbart få ske under transparenta former, där såväl riksdag som folket har god demokratisk insyn. Ingen vapenexport ska få ske till diktaturer eller länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Vi ska inte exportera utrustning för att övervaka befolkningen.

Robotar som själva elektroniskt beslutar om att använda sina vapen bryter mot grundläggande principer om ansvarsbarhet. Vi vill se en internationell konvention som förbjuder självstyrande stridsrobotar att fatta beslut om att använda sina vapen.

16.2 Bistånd

När Sverige ger bistånd ska det råda öppenhet och transparens i de processer där man prioriterar mellan olika biståndsprojekt och insatser. Man måste i efterhand kunna veta vem eller vilken grupp som fattat beslut om en insats eller en prioritering, och på vilket underlag.

Tyvärr är korruption ett stort problem i många länder som behöver bistånd. Biståndet ska därför kanaliseras så att riskerna minimeras att det kommer att göda politiker och tjänstemän istället för att göra nytta för utveckling, fattigdomsbekämpning och katastrofhjälp.

En större del av biståndet riktas mot IT för att ge invånare i fattiga och ofria länder större möjligheter till ekonomisk utveckling och yttrandefrihet. Demokratiutveckling ska främjas genom stöd till robusta decentraliserade IT-nätverk som inte kan stängas av genom en knapptryckning från presidentpalatset, genom att se till att fattiga får tillgång till datorer, och att politiska aktivister får tillgång till egen server och krypteringsutrustning.

16.3 Försvar

Piratpartiets vision är en avmilitariserad värld i fred. På vägen dit vill vi se internationella överenskommelser om nedrustning, ickevåld och demilitariserade zoner.

I väntan på att detta förverkligas behöver Sverige ett försvar, som i första hand ska hålla Sverige utanför en konflikt genom att övertyga en möjlig angripare om att den riskerar mer än den vinner på att anfalla landet. I andra hand ska försvaret kunna hejda och uppehålla en angripare, såväl på mark, till sjöss, i luft som på andra arenor där vi kan angripas.

Det är viktigt att försvaret har folklig förankring. Vi vill därför se ett närmare samarbete mellan frivilligrörelserna och försvarsmakten.

Försvarspolitiken måste vara stabil och långsiktig.