15. Ett stärkt folkstyre

Alla människor har samma värde och ska därför ha samma rättigheter och möjligheter att påverka samhället och dess utveckling. Grunden för folkstyret ska därför vara allmän och lika rösträtt i fria och hemliga val till de olika samhällsnivåernas högsta beslutande organ. Dessa ska kunna avsätta de verkställande organen, som ska svara inför de folkvalda. Vi stödjer därmed parlamentarismens princip.

Posten som statschef ska inte kunna ärvas.

En förutsättning för demokratin är att alla har rätt och möjlighet att göra sin röst hörd. Piratpartiet stödjer därför en grundlagsfäst åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, informationsfrihet, religionsfrihet samt förenings- och församlingsfrihet. Vi begär att grundlagen också ska skydda friheten till elektronisk publicering, meddelarskydd och rätt att uttrycka sin åsikt anonymt.

15.1 De demokratiska valen

Ungdomar är mogna att förstå politik före 18 års ålder, och det är rimligt att åldersgränsen för att vara med att fastställa reglerna i samhället följer gränsen för att själv behöva bära ansvaret för att följa dem. Vi vill därför sänka rösträttsåldern så att den harmoniseras med straffmyndighetsåldern.

Vi anser att valsystemet i Sverige ska förändras så att fler väljare kan få demokratisk representation. Vi vill därför att fyraprocentspärren byts mot en tvåprocentspärr, och att antalet utjämningsmandat ökar. Vi vill avskaffa Sveriges 4%-spärr i valet till Europaparlamentet. För att inte missgynna små partier ska den ojämkade uddatalsmetoden användas vid all fördelning av fasta mandat.

Även systemen för lokala och regionala val måste ses över, så att stora partier inte lika lätt som idag blir överrepresenterade. Exempelvis kan detta göras genom att minska antalet valkretsar, eller införa respektive öka antalet utjämningsmandat.

Idag är den praktiska tröskeln mycket hög för politiska utmanare, vilket gör det orimligt svårt för dem att konkurrera med redan etablerade partier. Detta konserverar partisystemet på ett osunt sätt. Vi kräver därför att alla partier, inte bara de som redan är representerade, ska få sina valsedlar automatiskt utdelade till vallokalerna. Vi anser att alla partier som erhållit mer än 0,3% av rösterna i föregående riksdagsval, även de som inte nått upp till riksdagsspärren, ska ha rätt till statligt partistöd i proportion till röstetalet.

Piratpartiet tycker det är bra att väljaren har möjlighet att välja mellan partiernas kandidater. Vi anser att spärren för personval ska tas bort, så att alltid de kandidater som erhållit flest personröster tilldelas mandat.

15.2 Transparens och maktfördelning

Beslutsfattande ska på alla nivåer (kommun, landsting, stat, EU, FN och andra världsomspännande organisationer) präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens. Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut. Vi vill stärka offentlighetsprincipen och minska användningen av sekretess. Alla ska ha rätt att slå larm om missförhållanden utan efterforskningar och repressalier.

Politiska beslut ska fattas på den nivå de hör hemma, dvs så nära de människor som berörs som möjligt. Den verkliga makten ska ligga hos de valda politikerna, inte hos tjänstemän.

Det är viktigt att de lagar som stiftas kan prövas mot grundlagen. Vi vill därför tydliggöra och stärka de svenska domstolarnas rätt att överpröva om lagar är förenliga med grundlagen, och ge alla medborgare rätt att väcka sådana frågor till domstol.

Vi vill värna och stärka rättsväsendets oberoende av den politiska makten. Avståndet måste öka mellan regeringskansliet och utnämningsmakten av åklagare och domare.

Missförhållanden hos myndigheter eller i myndighetsutövning måste underställas oberoende granskning.

15.3 Kommunalt självstyre

Det kommunala självstyret bör värnas och stärkas. De önskemål statsmakten har på kommunernas verksamhet ska förmedlas genom tydliga lagar och regler som talar om vad kommunerna/landstingen ska och inte får göra – inte genom riktade bidrag, ekonomiska lockbeten och insynsskyddade förhandlingar mellan stat och kommunernas organisationer.