13. Hållbar miljö och energiförsörjning

Det moderna samhället riskerar att utsätta miljön för påfrestningar, såsom utsläpp av skadliga ämnen och samhällspåverkan, som skadar ekologiska samband i naturen och riskerar människans möjligheter att i framtiden tillgodogöra sig naturens resurser. Det betyder inte att världen oundvikligen går mot en miljökatastrof: Teknisk utveckling och förnuftig användning av resurser ger oss många möjligheter att minska påfrestningarna på miljön. Piratpartiet vill därför att mer resurser läggs på forskning och teknikutveckling för att bättre förstå och bättre kunna hantera olika hot mot miljön.

Mycket av vår påverkan på miljön kommer från vårt sätt att använda energi. Eftersom Sverige är ett land med bistert klimat och en stor industri är vi beroende av en effektiv och säker tillgång på energi. Detta gör det ännu mer angeläget att få till en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

13.1 Minskad energiförbrukning för uppvärmning och resande

Det går att minska energislöseri och användningen av fossila bränslen för att värma upp bostäder och andra lokaler. Vi vill därför ge stöd till fortsatt utveckling av energismart byggande, och använda ekonomiska incitament för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning. Till exempel vill vi se ett fortsatt stöd till värmepumpar.

Mycket energi går åt till resor. Vi vill minska onödigt resande genom att offentliga och andra arbetsgivare stimulerar hemjobb och telekonferenser. Cyklar ska prioriteras och cykelbanor byggas, både i städer och mellan orter. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas.

Energiförbrukningen kan också minska om en större andel av resandet sker i kollektivtrafik. Vi vill se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik. Denna måste både bli attraktivare, och kunna svälja fler passagerare. Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd ska ges till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik. Även mellan städerna bör kollektivtrafiken förbättras. Vi vill ha en tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter. Ett rikstäckande system för biljetter inom all slags kollektivtrafik ska utvecklas.

13.2 Miljövänligare energikällor

På sikt behövs ett betydligt mer hållbart utnyttjande av energi och resurser än idag. Vi vill successivt fasa ut fossila bränslen helt, och ersätta dem med andra energikällor. Arbetet för en omställning till en mer hållbar energiproduktion måste ske på alla politiska nivåer, från kommun över nationalstat till EU och FN.

Även om det redan idag finns många energislag som kan användas behövs en ökad forskning och utveckling kring miljövänliga och säkra energiformer för att på kort sikt göra dessa effektivare och billigare, och på lång sikt garantera tillräcklig tillgång till miljövänlig energi. Till exempel bör man stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen.

13.3 Miljögifter, havsmiljö och regnskogar

Miljögifter kan skapa stora problem både för människa, ekosystem och djurarter. Nya kemikalier, och nya former av redan befintliga kemikalier (t ex nanofibrer och -partiklar), ska genomgå nogranna tester för att säkerställa att det är liten risk för att de kan skada människor eller natur, innan de får börja användas.

Genmodifierade grödor ska vara tillåtna under reglerade former ämnade åt att trygga ekosystemets säkerhet.

Nedskräpningen av världens hav med giftiga kemikalier, olja och plast är ett allvarligt problem som måste åtgärdas.

Skövlingen av regnskogar utarmar den biologiska mångfalden och våra gemensamma framtida genetiska resurser. Piratpartiet anser därför att skyddet av regnskogarna bör stärkas.

13.4 En effektiv och modern elproduktion

Det är viktigt att Sverige alltid har tillräcklig elproduktion för att säkert klara elbehovet under kalla vintrar., och att elnätet är så väl utbyggt att alla kan få den el de behöver. Alla ska ha rätt att få el indragen i sitt permanentboende. För att minska sårbarhet och förluster vid transporter ska elproduktionen främst byggas ut i de delar av landet där det finns underskott av el.

Offentligt ägda elbolag ska prioritera billig el till Sveriges befolkning framför höga vinster och äventyrlig expansion på utländska marknader. För att stimulera småskalig elproduktion vill vi införa nettodebitering av el, så att man får betalt respektive betalar för skillnaden mellan det man levererar och konsumerar.

Vi tycker inte det är politikernas sak att besluta exakt vilka typer av kraftverk som ska byggas, men däremot att slå fast grundläggande spelregler. Vi vill därför att lagstiftningen kring elproduktion ska vara teknikneutral, och behandla alla energislag lika vad gäller exempelvis säkerhet, försäkringar, omhändertagande av avfall och ansvar vid utsläpp. Sverige ska inte ha förbud mot forskning.

Framtidens energinät behöver byggas på öppna infrastrukturer. Ledstjärnor ska därvid vara transparens, öppna standarder och konsumenternas rätt att bestämma både över sin konsumtion och över sina privata data om denna konsumtion. Elbolagen ska inte ha rätt att ta extra betalt för anonymitet och kontroll över privata data.

För att detta ska kunna förverkligas behöver elnätet successivt byggas ut, moderniseras och anpassas till nya krav.