12. En öppen ekonomi

Det är viktigt för ekonomin med öppenhet och frihandel, stabila spelregler och ett fungerande penningsystem. Politiken måste ta hänsyn till att vi inte bara har stora företag i landet.

12.1 Öppenhet och fri handel

Piratpartiet tror på frihandel. EUs tullmur mot utvecklingsländer måste rivas, och de rika länderna måste sluta tvinga på resten av världen immaterialrättsregler som ett villkor för fri handel. Frihandeln inom EU bör fördjupas ytterligare, och Sverige och EU bör avskaffa sina importtullar.

Även inom länderna är den fria konkurrensen viktig för en väl fungerande ekonomi. Privata monopol är generellt skadliga för ekonomin och samhället, och ska därför motarbetas. I det fåtal fall då verksamheter fungerar bäst som monopol – sk naturliga monopol – ska dessa kontrolleras av det offentliga.

Särskilt skadlig är sådan sammanblandning av statliga och privata intressen, som ibland kallas för korporativism. Nationellt viktig infrastruktur bör därför ägas och administreras av rent statliga myndigheter och verk, och inte av bolag där allmänna och privata intressen blandas.

I konkurrenspolitiken ska man inte bara bevaka de dominerande aktörernas agerande, utan också göra det enkelt för nya aktörer och innovationer att komma fram. Systemen för certifiering i olika branscher måste ses över, så att dessa inte cementerar oligopol utan gör det möjligt för nya och mindre aktörer att ge sig in på olika marknader.

12.2 Stabila statsfinanser och bred skatteuppgörelse

Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.

Både enskilda medborgare och företag mår bra av enkla och stabila spelregler, där alla vet vad som gäller både idag och i morgon. Vill vill därför ha en bred skatteuppgörelse för att göra ett system som är enklare och mer enhetligt, med färre ytor där man måste dra tämligen godtyckliga gränser mellan exempelvis olika skattesatser eller avdragsrätter.

12.3 En föränderlig verklighet kräver bättre villkor för småföretag

De grundläggande ekonomiska strukturerna i samhället förändras idag snabbt. En stor andel av det värde som skapas i samhället sker genom människors frivilliga, oavlönade samarbeten i civilsamhälle, ideella organisationer och svärmar på internet. Och inom den monetära delen av ekonomin har allt färre människor stabila tillsvidareanställningar, och allt fler hoppar mellan kortare anställningar och arbete i egna företag.

Regelsystem och samhälleliga strukturer har dock inte följt med i dessa förändringar, utan är fortfarande anpassade efter värdeskapande i monetära företag, och människor med fasta anställningar hos samma arbetsgivare livet ut. Det är därför nödvändigt att anpassa många regler och strukturer efter de nya tiderna, från immaterialrätt till socialförsäkringssystem, pensioner, A-kassa och beskattning av småföretagare. Reglerna för små företag behöver förenklas. LAS måste ändras så att inte timanställda missgynnas gentemot månadsanställda.

Immaterialrätt är snårig och många storföretag använder medvetet ett aggressivt hävdande av tveksamma immaterialrättsliga anspråk för att skrämma bort konkurrenter Företag baserade i Sverige måste därför få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande alla typer av immaterialrätt – särskilt anpassat för nystartade, enskilda, små och medelstora företag.

Bluffakturor är ett stort problem för företagare, som staten måste ta på större allvar, t ex genom skärpningar av brottsrubricering eller straff, förbättringar i avtalslagen, begränsningar av möjligheten att föra räkningar som bestridits till inkasso och bättre tillsyn av inkassobolag.

12.4 Ett stabilt penning- och banksystem

Det är viktigt med ett väl fungerande penning- och banksystem.

Sverige ska bevara kronan som valuta och inte införa euro. En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det finns inte idag några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan. Vi motsätter oss en Europeisk bankunion. Sverige ska fortsätta med en fristående riksbank med målet att bekämpa inflationen för att skapa en ekonomisk stabilitet i ekonomin. Riksbankens guldreserv bör bli föremål för revision.

Bankerna och inte skattebetalarna ska stå för notan om banker alltför lättvindigt gett lån där låntagaren sedan inte kan betala skulder och räntor. För att få ett stabilt banksystem, där bankerna inte spelar med kundernas pengar, behövs en rad förändringar:

  • Individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning ska avskaffas. Om man belånat ett hus eller en lägenhet ska man alltså vara skuldfri om man lämnar tillbaka detta till banken, även om dess värde sjunkit under lånesumman.
  • Banker och finansinstitut som har inlåning som omfattas av bankgaranti ska förbjudas att handla med värdepapper och valutor i egen räkning.
  • Banker och finansinstitut som handlar i värdepapper och valutor för sina kunders räkning ska inte få göra samma sak för sin egen räkning.
  • Banker ska skapa ett konjunkturfond, där de sätter in hälften av sin vinst tills det motsvarar halva egna bundna kapitalet.
  • Bostadslån ska som regel amorteras.
  • Vi vill lagstifta fram ett lugnare tempo på finansiella handelsplatser. Möjligheterna måste minska att genom automatisering manipulera kursrörelserna. Prisinformation från en finansiell marknadsplats måste göras tillgänglig för alla intresserade parter så samtidigt, att ingen får en fördel.

Det är viktigt att banksystemet ger en rimlig service till alla, och att man inte tvingas använda privata banker för att fullgöra sina plikter. Att kunna sätta in och ta ut kontanter på bankkontor bör ses som en grundläggande samhällsservice. Staten ska driva en giroverksamhet, så man inte är hänvisad till privata banker för att kunna sköta sina betalningar. Man ska kunna betala sin skatt direkt till staten i kontanter eller via ett statligt girosystem.

Lagen mot ränteocker bör skärpas och förtydligas, så att det blir tydligt att det är förbjudet att ge korta lån med absurt hög ränta (som vid en del sms-lån).