10. En politik för innovation och utveckling

Tack vare innovationer och utveckling kan allt fler människor världen över leva bättre och rikare liv. Innovationer kring teknik, kultur, design och sociala processer gör att resurser kan användas effektivare, att miljöpåfrestningar kan begränsas, att levnadsstandarden kan öka och att allt fler människor kan få allt bättre tillgång till kunskap och kultur.

En växande andel av innovationer och teknisk utveckling sker idag utan immaterialrättsskydd och ofta utanför den traditionella pengaekonomin, till exempel i den civila/ideella sektorn, inte sällan i löst organiserade svärmar på nätet. En framtidsinriktad innovationspolitik måste ta fasta på detta och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett immaterialrättsfritt, ickemonetärt och svärmbaserat skapande.

Innovationer uppkommer därför att människan har en naturlig nyfikenhet och strävar efter att prova nya lösningar för att förbättra och förenkla sitt arbete. Men det finns en hel del samhället kan göra för att underlätta för innovationer att uppkomma, utvecklas och tas i bruk.

10.1 En väl fungerande infrastruktur

En dynamisk, kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en god digital infrastruktur, där bredband är en lika naturlig basservice till fastigheter som vatten och el, och där trådlösa fria nätverk finns i alla tätbebyggda områden.

Även väl fungerande transporter och en god energiförsörjning är viktiga för en vital och innovativ ekonomi. Vi vill se en kraftig satsning på utbyggnad av kollektivtrafiken, både järnväg och stadstrafik. Elproduktionen måste byggas ut, särskilt i de delar av landet där det idag råder underskott. Offentligt ägda energibolag ska prioritera låga taxor framför stora vinster och utländsk expansion.

Den fysiska infrastrukturen (kablar, nät, järnväg mm) bör vara offentligt ägd och administrerad via helstatliga myndigheter och verk, medan fristående kommersiella operatörer konkurrerar om att utnyttja detta nät för att sälja tjänster till konsumenter.

10.2 Frihet från immaterialrättsliga barriärer

Utveckling och innovationer uppkommer genom att kunskap och idéer flödar, bryts mot varandra, och kombineras på olika sätt. En snabb innovationstakt hänger därför ihop med ett fritt flöde av idéer. Stora delar av immaterialrätten (patent, upphovsrätt, designskydd mm) lägger idag mer hinder för utvecklingen än de hjälper den. Piratpartiet vill därför röja upp bland dessa hinder för innovation och utveckling.

Patentsystemet ska avvecklas helt, och ersättas med andra sätt att stimulera innovation och entreprenörskap. Den kommersiella upphovsrätten ska reformeras kraftigt, förkortas och utformas så att endast verk där det är möjligt att identifiera och kontakta upphovsmannen ska kunna vara skyddade. Resultatet av verksamhet som finansieras av offentliga medel ska inte få stängas in i immaterialrätt.

Den immaterialrätt som finns ska vara utformad så att den bara gäller för en viss utpekad kategori av produkter, och inte för varje tänkbar användning av en idé eller kulturyttring. Varor som en immaterialrättsägare släppt i en del av världen ska fritt få användas eller handlas med på samma villkor även i andra delar av världen.

10.3 Ett utbildningssystem som formar trygga människor

Innovationer förutsätter att människor vågar testa nya och okonventionella idéer.

Piratpartiet vill ha ett utbildningssystem som tränar människor att tänka fritt, att våga testa sina idéer och att fördomsfritt kombinera olika element och tankar med varandra. Skolans arbetsformer ska träna kreativitet, samarbete, initiativförmåga, och kritiskt tänkande.

Det ska aldrig ska vara för sent att utbilda sig. Ett livslångt lärande gör det möjligt för erfarenheter från olika områden och formella kunskaper att möta och befrukta varandra. . Det är viktigt att kunna skaffa sig högskolebehörighet även på yrkesförberedande utbildningar.

10.4 En kraftfull satsning på forskning

Innovation och utveckling stimuleras av en kreativ och livaktig forskning. En ordentlig satsning på forskning är viktig inte bara av den anledningen, utan också eftersom forskning ökar mänsklighetens kunskap, och därigenom gör oss klokare och mer insiktsfulla. Piratpartiet vill därför se en ordentlig satsning på forskning, både i ämnen som teknik och medicin, och i grundläggande humanistiska och naturvetenskapliga vetenskaper. Sverige ska inte ha förbud mot vissa typer av forskning.

Resurserna till forskning ska fördelas i transparenta system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier.

Resultaten av offentligt finansierad forskning får inte låsas in bakom immaterialrättsliga barriärer, utan alla ska kunna dra nytta av dem. Resultaten ska publiceras så att de kan läsas fritt av alla via internet, enligt kraven för “open access”. Öppen publicering även av forskningens rådata ska uppmuntras och underlättas och källkoden måste vara offentlig för de datorprogram som används för att analysera rådata.

Staten ska ta ansvar för att kunskapsläget i viktiga forskningsområden, och områden som berör olika samhälleliga och etiska frågor, regelbundet sammanfattas på ett språk som är begripligt både för dem som yrkesmässigt kan ha nytta av forskningsresultaten och för lekmän, utan att för den skull göra avkall på vetenskaplig stringens och nyanser.

10.5 Utveckling och tester av läkemedel

Idag finansieras utvecklingen av nya läkemedel genom de stora vinster läkemedelsföretagen kan göra på de relativt nya läkemedel de har patent på. Det innebär att utvecklingen i realiteten finansieras genom skatter och försäkringspremier i de rika länderna, eftersom medborgarnas läkemedelskostnader där subventioneras. Samtidigt leder det till att företagen prioriterar att utveckla läkemedel som kan sälja i stora volymer genom att lindra symptom vid vanliga krämpor framför sådana som genom en kort behandling botar sjukdomar och räddar liv, t ex nya antibiotika.

En avveckling av patenten på läkemedel gör det därför möjligt att överföra alla eller delar av de pengar som idag går till överpriser på patentskyddade läkemedel till en direkt offentlig finansiering av forskning, utveckling och tester av nya läkemedel, där prioriteringarna kan göras utifrån medicinska behov och inte förväntade försäljningsvolymer. Det kommer att leda till ett fokus på läkemedel som räddar liv och botar sjukdomar istället för att lindra symptom. Det kommer att göra det möjligt även för vanliga människor i fattigare länder att snabbt få glädje av nya läkemedel som utvecklas, istället för som idag tvingas vänta tills patenten går ut.

Det är viktigt att alla kliniska tester av behandlingar och läkemedel publiceras, oavsett om resultaten varit positiva eller negativa, på ett sätt som är fritt tillgängligt för både vetenskapsmän, läkare och den breda allmänheten.